Kontaktirajte nas OVDJE.

2018.

23. srpanj

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt ,,Polivalentni objekt društvene namjene površine cca 1800 m2 na čkbr. 80. k.o. Podravske Sesvete u ul. Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete'' (vatrogasno-društveni dom) iz mjere 7.4.1. – ODLUKA
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ,,Izrada idejnog i glavnog projekta za Polivalentni objekt društvene namjene površine cca 1800m2 na čk.br. 80. k.o. Podravske Sesvete u ulici Trg kralja Tomislava Podravske Sesvete – ODLUKA  

 

16. srpanj

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u - ,, Idejni projekt poučno-edukativne pješačko biciklističke staze ,,Z onkraj Drave'', L=4,00 km'' iz mjere 8.5.2. - ODLUKA
- Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i druge prekršajne problematike na području Policijske postaje Đurđevac za razdoblje travanj i svibanj 2018. godine – ZAKLJUČAK

 

20. lipanj

- Zaključak Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete o podjeli Osnovne škole Kloštar Podravski na Osnovnu školu Kloštar Podravski sa sjedištem u Kloštru Podravskom, 1. svibnja 50 i osnovnu Školu Podravske Sesvete, sa sjedištem u podravskim Sesvetama, Trg kralja Tomislava bb. – ZAKLJUČAK 

 

24 i 30. svibanj 

- Program o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedenim aktivnostima u gospodarenju otpadom tijekom 2017. godine na području Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Izmjene Plana razvojnih Programa Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o pravima i obvezama službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na ''Rekonstrukciji i uređenju dijela ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesevtama'' – ODLUKA

 

28. ožujka

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, mjera za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina, te mjera zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske Sesvete u 2017. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o zajedničkom obavljanju poslova poljoprivrednog redara s Gradom Đurđevcom i općinama Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete i Virje (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o sklapanju godišnjih ugovora o nabavi roba, usluga i radova jednostavne nabave s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 2018. godini - ODLUKA

 

20. veljače

- Izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o sufinanciranju tvrtke Draft d.o.o. – ODLUKA

 

8. veljače

- Rješenje o razrješenju potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete
(Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2017. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2017. godine (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017. do 2022. godine (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Plan gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2017.-2022. godine. (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'')
- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2018. godinu (Službeni glasnik Koprivničko – križevačke županije'') 

 

 

2017.

 
Odluke donesene na 6. sjednici OV održanoj 27. prosinca 2017.
 
 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izradu Pješačke staze na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za uređenje Cikloturističkih odmorišta Podravske Sesvete – Pitomača

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za osnivanje Osnovne škole Podravske Sesvete

Odluka o odobrenju ulaganja u projekt "Izgradnja i obnova nogostupa na Trgu kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama"

Odluka o osnivanju prava služnosti

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija građevine (rekonstrukcija, prenamjena i dogradnja postojeće stambene zgrade) u građevinu javne namjene i društvene namjene, predškolska ustanova- DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA, 3. skupine"

- Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Podravske Sesvete

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

Odluka o financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2017. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

 

2016.

Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite Općine Podravske Sesvete

- Odluka o komunalnom doprinosu na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o donošenju Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine

- Odluka o dodjeli poklon paketa djeci povodom blagdana Svetog Nikole u 2016. godini, s područja Općine Podravske Sesvete

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija i uređenje dijela Ulice Ivana Mažuranića u Podravskim Sesvetama" 

- Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o stipendiranju studenata s područja Općine Podravske Sesvete

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

Odluka o utvrđivanju naknada za usluge na groblju na području Općine Podravske Sesvete

Odluka o sklapanju godišnjih ugovora o nabavi roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti s dobavljačima za potrebe Općine Podravske Sesvete u 2016. godini

Odluka o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje travanj – lipanj 2016. godine

Odluka o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine

 

2015.

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

- Odluka o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj godini 2015./2016.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu

Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu

- Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka Odluka o propisivanju postupka stvaranja ugovornih obveza

- Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Podravske Sesvete

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete 

- Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

- Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Općinu Podravske Sesvete

Odluka o financiranju političkih stranaka Odluka o izradi razvojne strategije

Odluka o osnivanju savjeta mladih

Odluka o uređenju prometa

Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna PPUO

 

2014.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podravske Sesvete

- Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja i odlaganja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o donaciji školskih udžbenika učenicima od I. do VIII. razreda Osnovne škole Kloštar Podravski, Područne škole Podravske Sesvete u školskoj godini 2014./2015.

- Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Podravske Sesvete

- Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o financiranju političkih stranaka koje imaju članove u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2015. godinu

- Odluka o izmjenama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podravske Sesvete

- Odluka o izmjenama Odluke o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Podravske Sesvete u 2013. 2014. i 2015. godini

- Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izradi Razvojne strategije Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2015.-2020. godine

- Odluka o komunalnom redu na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Podravske Sesvete i članova Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabranih s liste grupe birača za 2015. godinu

 

2013.

Odluka o osnivanju Vlastitog pogona Općine Podravske Sesvete za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na javne vodovodne građevine

- Odluka o nerazvrstanim cestama

Odluka o obavljanju dimljačarskih poslova

© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg