Odluke općinskog načelnika

 

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 2023. do 2028. godine za 2023. godinu

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevine i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara na području Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

Obavijest o načinu podnošenja predstavki i pritužbi

Odluka o radnom vremenu i rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete

Odluka o sufinanciranju programa predškolskog odgoja u ustanovama drugih osnivača

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

Odluka o određivanju osnovice za obračun plaća službenika i namještenika

PRIJEDLOG I OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 2023. I PROJEKCIJE 2024. I 2025

- Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice za obračun plaće radnika u Dječjem vrtiću "Leptirići" Podravske Sesvete

- Cjenik za usluge vaganja na mjesnim vagama u vlasništvu Općine Podravske Sesvete

- Odluka o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge odvoza i zbrinjavanja agro folija za OPG-ove s područja Općine Podravske Sesvete prema popisu Drava Kom d.o.o. Virje

- Zaključak o korištenju tableta za elektroničko praćenje sjednica

Odluka o razrješenju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i člana Stožera civilne zaštite Općine Podravske Sesvete

- Plan prijma u službu u JUO Općine Podravske Sesvete za 2022. godinu

- Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu JUO

- Zaključak o davanju suglasnosti DRAVA-KOM d.o.o. Virje na Cjenik javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovnim i izvanrednim studentima s područja Općine Podravske Sesveteza akademsku 2021.-2022. godinu

- Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj 2021.-2022. godini

Zaključak o korištenju sredstava Proračunske zalihe za 2020. godinu u obliku materijalne pomoći potresom pogođenom stanovništvu Sisačko-moslavačke županije

Odluka sudjelovanju korisnika socijalne skrbi u radovima za opće dobro bez naknade

- Odluka o odobravanju kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne Škole u Podravskim Sesvetama za školsku godinu 2020.-2021.

- Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade / MJERA 1 – PROGRAM COVID -19

- Odluka o dodjeli financijske potpore obrtnicima i poduzetnicima kojima je zabranjen rad i/ili su privremeno obustavili rad na vlastiti zahtjev / MJERA 2 – PROGRAM COVID -19

- Odluka o dodjeli financijske potpore obrtnicima i poduzetnicima koji imaju značajan pad prihoda / MJERA 3 – PROGRAM COVID -19

- Odluka o financiranju troškova odvoza otpada prema davatelju usluge Drava-Kom d.o.o. /MJERA 4 – PROGRAM COVID -19

- Odluka o odobrenju obročne otplate /MJERA 5 – PROGRAM COVID -19

- Odluka o obustavi ovrhe i prisilne naplate / MJERA 6 – PROGRAM COVID -19

Odluka o sufinanciranju usluge dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

- Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Podravske Sesvete za 2020. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti DRAVA-KOM d.o.o. Koprivnica na Izmjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podravske Sesvete

- NOVI CJENIK DRAVA-KOM d.o.o.

- Zaključak o imenovanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta Općine Podravske Sesvete (Službeni glasnik Koprivničko  -  Križevačke županije) https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2019/05/Sluzbeni_glasnik_br4_2019.pdf

- Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2018. godinu (Službeni glasnik Koprivničko  -  Križevačke županije) https://kckzz.hr/wp-content/uploads/2019/06/Sluzbeni_glasnik_br7_2019.pdf

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Podravske Sesvete

- Odluka o sufinanciranju usluge umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini

- Odluka o financiranju usluge mikročipiranja pasa na području Općine Podravske Sesvete u 2019. godini

Odluka o odobravanju kupnje radnih bilježnica za učenike Osnovne škole u Podravskim Sesvetama za školsku godinu 2018./2019.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2017/2018.

- Odluka o sufinanciranju usluga umjetnog osjemenjivanja goveda i svinja na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini

- Odluka o financiranju mikročipiranja pasa na području Općine Podravske Sesvete u 2018. godini

Odluka o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Podravske Sesvete

- Plan prijma u službu za 2018. godinu

- Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene Plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 2017. do 2020. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Podravske Sesvete, za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga na području Općine Podravske Sesvete

- Odluka o izmjeni Odluke o propisivanju stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Godišnji plan raspisivanja natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa iz proračuna Općine Podravske Sesvete u 2016. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine

Procedura obračuna i naplate prihoda u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o izmjeni Odluke o propisivanju stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o propisivanju postupka stvaranja ugovornih obveza u Općini Podravske Sesvete

- Odluka o propisivanju postupka zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja u Općini Podravske Sesvete

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga na području Općine Podravske Sesvete

Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom

Odluka o propisivanju postupka stvaranja ugovornih obveza

Odluka o propisivanju postupka zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg