Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkim strankama i nezavisnih vijećnika u 2024. godini

Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim materijalnim pravila općinskog načelnika

- Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Dječjem vrtiću „Leptirići“

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi Općine Podravske Sesvete – pročišćeni tekst

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Podravske Sesvete

- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Proračun i financije

- Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i dva člana Odbora za Statut i Poslovnik

Zaključak o davanju suglasnosti na nacrt Odluke o odabiru u postupku jednostavne nabave za predmet nabave Izgradnja parkirališta i parka sa dječjim igralištem

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o rušenju stabla lipa radi provedbe projekta Uređenje ulica u centru naselja Podravske Sesvete

Zaključak o davanju Suglasnosti o usvajanju konačnog prijedloga Rješenja revitalizacije Parka Mira kčbr.12.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o gospodarenju otpadom za 2023. Drava kom

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Podravske Sesvete za razdoblje od 2023. do 2028. godine za 2023. godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

- Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Modernizacija prometnice i izgradnja pješačke staze na Trg kralja Tomislava u Podravskim Sesvetama

Odluka o izmjeni Odluke o pomoći za novorođenčad na području Općine Podravske Sesvete

Odluka o odobravanju sklapanja ugovora s NK Drava Podravske Sesvete u 2024.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Podravske Sesvete za 2023. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2024. godini

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Drava Kom d.o.o.

Odluka o usvajanju Plana razvoja Općine Podravske Sesvete za razdoblje 2021.-2027. godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi Općine Podravske Sesvete

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete

Zaključak o usvajanju Idejnog rješenja za kč.br. 2 Podravke Sesvete

Zaključak o usvajanju idejnog rješenja za kč.br. 12. Podravske Sesvete

- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. srpnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u kulturi u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u osnovnom školstvu u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u predškolskom odgoju u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u sportu u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja- stanica Koprivnica

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa o namjenskom korištenju sredstava za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška spomeničke rente u 2023. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa u 2023. godini

- Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi agrotehničkih mjera

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju kriminaliteta u 2023. godini

- Izmjene i dopune Proračuna Općine podravske Sesvete za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

- Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podravske Sesvete

Proračun Općine Podravske Sesvete za 2024. i projekcije 2025. i 2026.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podravske Sesvete za 2024. godinu

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Podravske Sesvete

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

- Program javnih potreba u osnovnom školstvu na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

- Program javnih potreba u sportu na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

- Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja u 2024.

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade iz postupka ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

Program o namjenskom korištenju sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

- Program utroška sredstava spomeničke rente na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

- Program utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2024.

Program utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Podravske Sesvete u 2024

- Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o odabiru ponuditelja u predmetu nabave Uređenje ulica centra naselja

Stranica 1 od 7

Image

EU projekti

UREĐENJE DIJELA ULICE IVANA MAŽURANIĆA

Image

NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''BRIŽNE ŽENE PODRAVSKE''

Image

DJEČJI VRTIĆ

Image

MONTAŽNE TRIBINE PODRAVSKE SESVETE

Image

PROGRAM ''ZAŽELI'' - ''POMOĆ JE MOĆ''

Image

IZGRADNJA NOGOSTUPA U ULICI TRG KRALJA TOMISLAVA

Image

UREĐENJE CIKLOTURISTIČKIH ODMORIŠTA - PODRAVSKE SESVETE - PITOMAČA

Image

IZGRADNJA MOSTA NA VODOTOKU ''KOPANJEK'' - ZAMJENSKA GRADNJA

Image

ADAPTACIJA DRUŠTVENOG DOMA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

NABAVA TRAKTORA I PRIKLJUČAKA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Image

OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J. ŠTROSMAJERA U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UGRADNJA VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME NA JAVNOJ ZGRADI DRUŠTVENE NAMJENE U PODRAVSKIM SESVETAMA

Image

UREĐENJE ULICA U CENTRU NASELJA PODRAVSKIH SESVETA

Image

POLIVALENTNI DOM

Image
© 2018 Općina Podravske Sesvete. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg